Kunstiõpetaja ainepraktikum

"Kunstiõpetaja ainepraktikum" on 2012. aastal toimuv täiendkoolituskursus kunstiõpetuse õpetajatele. Sihtgrupp on kõik üldhariduskoolide kunstiõpetuse õpetajad. Koolituste käigus sünnib ka õppematerjal, mille loomisest võtavad osa kõik koolitustel osalejad.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond koos Eesti riigiga.

Projekti eesmärk:

Luua ja läbi viia praktikum, mis suurendab kunstiõpetajate praktilisi ja metoodilisi oskusi, tõstab pädevust kaasaegse kunsti ja kaasaegse kunstiõpetuse küsimustes ning toetab õpetajaid uue riikliku kunsti ainekava rakendamisel üldhariduskooli kõikides astmetes. Praktikum kasutab uusi ideid õpetamise kvaliteedi huvides.

Kursuse lõppedes kunstiõpetuse õpetaja:

 • Tunneb erinevaid aktiivõppe meetodeid ja oskab neid kasutada oma töös.
 • On loonud vähemalt ühe seni kasutamata meetodi.
 • Teab uusmeedia valdkonnas loodud kunstiteoseid ja – sündmusi.
 • Oskab kunstitunnis kasutada erinevaid IKT vahendeid ja loob nende abil ühe teose.
 • Mõtestab infoühiskonna nähtusi ja olemust läbi kunsti ja kunstiõpetuse.
 • Analüüsib kaasaegse kunsti teoseid, kasutades vähemalt kahte erinevat meetodit.
 • Lõimib vähemalt ühe õppeaine kunstiõpetusega. 
 • On viinud läbi lõimitud kunstiõpetuse tunni (projekti) koolis, analüüsib ja esitleb seda koolitusel.
 • Oskab sõnastada konkreetse õppeülesande väljundeid ja määrata väljunditele  hindamiskriteeriumeid.
 • Mõistab kujundava hindamise olemust ja oskab seda õppetöös kasutada.
 • On loonud vähemalt ühe mängulise hindamise meetodi.
 • Teab, kuidas kasutada õppetöös muuseumi-, ateljee- ja virtuaalkeskkonda.
 • Tunneb kaasaegse kunsti didaktikat ja oskab selle piires loov olla.
 • Oskab kõiki koolitusel käsitletud teemasid kohandada soovitud vanusegrupile ja on loonud ühe kindlale vanusegrupile suunatud õppeülesande.
 • Oskab suunata ja innustada õpilasi analüüsima ja end väljendama. 
 • Respekteerib kaasaegset kunsti. 
 • On praktiseerinud loomingulist mõtlemist, tunnetab end loojana oma aine sisu kujundamisel ja läbiviimisel.

Koolituse maht:

80 akadeemilist tundi. 65 neist on kontakttunnid ja 15 on iseseisev töö juhendiga.

Tasu:

95% koolituste maksumusest tasub Euroopa Sotsiaalfond koos Eesti riigiga. Koolitatava osalustasu on u 23 Eurot. Osalustasu ei sisalda toitlustamist.

Koolitatavate arv:

Koolitused toimuvad kahes grupis. Üks 25 koolitatavaga grupp Tallinnas ja üks 25 koolitatavaga grupp Tartus. Kuna koolituse õnnestumiseks on vajalik, et oleks piisavalt iga vanuseastme õpetajaid, siis registreerumise järjekorras saab kummaski grupis (Tartu ja Tallinna grupp) osaleda 8 I kooliastme, 9 II ja III kooliastme ja 8 gümnaasiumiastme kunstiõpetuse õpetajat.

Registreerumine koolitusele algab 2012. aasta jaanuaris. Koolituse ajakava võib näha siin.
Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: