MTÜ Loovalt Tulevikku põhikiri

I Üldsätted
1. Mittetulundusühing nimetusega LOOVALT TULEVIKKU (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon.
2. Ühingu asukohaks on Karjamaa talu, Kalesi küla, Raasiku vald, Harjumaaa, 75207.
3. Ühingu eesmärgiks on hariduse kaasajastamine, loovuse ja innovaatiliste ideede integreerimine haridusse ja ühiskonda ning kunsti ja visuaalkultuuri edendamine.
4. Ühingu põhitegevusteks on õppe- ja koolituskavade ning strateegiate väljatöötamine, õppematerjalide loomine, koolitamine, teavitustöö, loominguline tegevus. 
 
II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistab käesolevat põhikirja. 
2.2. Liikmeks vastuvõtmist saab taotleda isik, kellel on vähemalt ühe ühingu liikme soovitus.
2.3.Liikmeks soovija peab esitama vormikohase avalduse ja tasuma juhatuse poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
2.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
2.5. Ühingust väljaastumiseks peab liige esitama avalduse, mis rahuldatakse kuu aja jooksul.
2.6. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
c) paneb toime teo, mis kahjustab või kompromiteerib ühingut.
2.7. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.

III. Liikmete õigused ja kohustused 
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
d) astuda ühingust välja, vastavalt punktis 2.5 kehtestatud korrale.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
b) hoiduma kahjustamast ühingu huve;
c) tasuma määratud liikmemaksu iga kalendriaasta 1 maiks;
d) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed; 
e) tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV  Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl. 
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine; 
c) juhatuse liikmete määramine;
d) sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja laekumistähtaegade kehtestamine;
e) revisjoni määramine; 
f) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
g) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
h) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist teate ühingu koduleheküljel, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate. 
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud vähemalt 1/3 ühingu liikmetest 
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest. 

V Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni 5 liiget. 
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. 
5.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, vähemalt üks kord aastas.
VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: